პუბლიკაციები

მოგესალმებით

 

თბილისის სახელმწიფო

სამედიცინო უნივერსიტეტის

ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე

 

დირექტორის გვერდი

 

 

 

 

2013

 

.მარიამსაკმელას -Peganum harmala L. ( ოჯახი Peganaceae) მიწისზედა ვეგეტატიური და გენერაციული ორგანოების მიკროსტრუქტურული თავისებურებანი; ქ. მჭედლიძე, მ. ჭურაძე, ჯ. ანელი - მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, 2013, თბილისი, გვ.166-168

 

 ზოგიერთი მძიმე ლითონის შემცველობა სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულში - სალბი სამკურნალოს (Salvia officinalis) ფოთლებში, მისი ფენოლოგიური განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე,ლ. ენუქიძე, თ. ჭელიძე, მ. ჩანკაშვილი, თ. ლოლაძე, მ. ჭურაძე - საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის ჟურნალი, ქიმიური სერია,ტ.38, N4, 2013 გამომცემლობა  ‘’ მაცნე’,’ თბილისი, გვ.334-336

 

2012

ალანია მ., შალაშვილი ქ., საღარეიშვილი თ., სუთიაშვილი მ., სიჭინავა მ. საქართველოს ფლორის პარკოსანთა ოჯახის ზოგიერთი სახეობის ფენოლური ნაეთები. თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტში და იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული  XLVI. თბილისი 2012, გვ.

გიორგაძე დ.,  ალანია მ.,  მურვანიძე ა. სხვადასხვა იმუნიზატორებით  კვების გავლენა ტრისტეზათი დაავადებულ მცენარეებზე . საქართვე;ლოს  სოფლის მეურნეობის აკადემიის  მოამბე N# 31, გვ. 102-106, 2012.

 

ალანია მ., შალაშვილი ქ., საღარეიშვილი თ., სუთიაშვილი მ.,  სიჭინავა მ.. საქართველოს ფლორის პარკოსანთა ოჯახის ზოგიერთი სახეობის ფენოლური ნაერთები. თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ი. ქუთათელაძის  ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის  საიუბილეო შრომათა კრებული, თბილისი, XLVI, 2012, 2, p.121-124.

.ყვითელი ყაყაჩურას- Glaucium flavum Grantz (ოჯახი  Papaverace)ბიოლოგიის და ანატომიური აღნაგობის ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ;- მ.  ჭურაძე, ქ. მჭედლიძე, ჯ. ანელი, თსსუ სრომათა კრებული,  ტ.XLVI, 2012, გვ.157-163;

 

Anchuza italic Retz-ს ვეგეტატიური ორგანოების მიკროსტრუქტურული მახასიათებლები ( Boraginaceae) , მ. ჭურაძე, ქ. მჭედლიძე; თსსუ სრომათა კრებული, ტ.XLVI, 2012, გვ.163-168;

-Microstruqtural characters of vegetative organs of Anchuza italic Retz. ), M.Churadze, K. Mchedlidze; - Tbilisi state Medical University, V.XLVI, 2012, p.163-168;

 

ყვითელი ყაყაჩურას- Glaucium flavum Grantz (ოჯახი  Papaverace)ბიოლოგიის და ანატომიური აღნაგობის ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ;- მ.  ჭურაძე, ქ. მჭედლიძე, ჯ. ანელი, თსსუ სრომათა კრებული,  ტ.XLVI, 2012, გვ.157-163;

 

2011

 

.ოჯახი Commelinaceae; მ. ჭურაძე, საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011, გვ.537-539.

-Fam. Commelinaceae; M. Churadze;Flora Georgiae, v. XVI, 2011, pp.537-539.

 

19. ოჯახი Lemnaceae; მ. ჭურაძე, საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011, გვ.544-549.

- Fam. Lemnaceae; M. Churadze;Flora Georgiae, v. XVI, 2011, pp.544-549.

 

20.ოჯახი   Sparganiaceae; მ. ჭურაძე, საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011, გვ.552-556.

-Fam. Sparganiaceae; M. Churadze;Flora Georgiae, v. XVI, 2011, pp.552-556.

 

21.ოჯახი Tylhaceae; მ. ჭურაძე, საქართველოს ფლორა -ტომი XVI, 2011, გვ.557-561.

-Fam. Tylhaceae; M. Churadze;Flora Georgiae, v. XVI, 2011, pp.557-561.

 

2010

 ღვალაძე გ., კანდელაკი ა., ალანია მ., შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ., საღარეიშვილი თ., სუთიაშვილი მ. რეჰანის (Oციმუმ Bასილიცუმ L.) ნედლეულისა და კვების მრეწველობის საღებავის ტექნო-ქიმიური კონტროლი ფიტოქიმიური და ფარმაკოპეული კვლევის შედეგები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია, ქუთაისი, 7, 2010, 75-80.

 

ალანია მ., ანელი ჯ., შალაშვილი ქ., სუთიაშვილი მ., ქავთარაძე ნ. საქართველოში მოზარდი შავი თუთის ფოთლების წინასწარი ფიტოქიმიური ანალიზი”. გარემოს ქიმია და ეკოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010, გვ. 302-0304.

 

ალანია მ., საღარეიშვილი თ., ცინცაძე თ.,  კაკაჩია ნ., ჭელძე ი. საქართველოში ფართოდ გავრცელებული  ლობიოს სხვადასვხვა ჯიშის  პარკების  ქიმიური შესწავლა   საქართველოს  ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის  განყოფილება. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,  2010, 30 მარტი, თბილისი, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 47-48.

 

ქავთარაძე ნ.,ალანია მ. Astragalus microcephalus- ის ფენოლური ნაერთები . სა ქართველოს  ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის  განყოფილება. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,  2010, 30 მარტი, თბილისი, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 46.

 

ალანია მ.დ.,  შალაშვილი ქ. გ., ქავთარაძე ნ.შ., საღარეიშვილი თ.გ., სუთიაშვილი მ..ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები საქართველოს ფლორის ზოგიერთ სახეობაში.  საქართველოს  ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის  განყოფილება. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“,  2010, 30 მარტი, თბილისი, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 49-50.

მ.სიჭინავა, მ.სუთიაშვილი. ფშნის ეკალის ფესვების მეორეული მეტაბოლიტები. იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი. ახალგაზრდა მეცნიერ თანამშრომელთა კონფერენცია. თბილისი. 28 ივნისი, 2010, გვ.7-

 

-ლავალის კორპის ხის(Pellodendron Lavallei Dode) ღეროს ქერქის ანატომიურ-მორფოლოგიური დახასიათება; მესხელი მ., მჭედლიძე ქ., გოგიტიძე ც. - Georgien medical news; #5. (182), 2010, გვ. 32-38.

 

                                                                                                                       2009

 ალანია მ., ნ. ქავთარაძე, ქ. შალაშვილი, თ, საღარეიშვილი, ე. ქემერტელიძე. ფლავონოიდები და ციკლოარტანები საქართველოს ფლორაში.    სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, საქართველო, სექცია E, ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია, 16- ოქტომბერი, 2009

 

ქავთარაძე ნ.,.შალაშვილი ქ., საღარეიშვილი თ.,  ქემერტელიძე ე. ფლავონოიდები და ციკლოარტანების  საქართველოს ფლორაში.  რესპუბლიკური სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში   საქართველო, სიღნაღი, სექცია, 2009,  გვ. 101-102.

ალანია მ., ცინცაძე თ.,, ჩიჩუა გ.,  კილასონია  ნ. ლაბორატორიულ სამუშაოთა  კრებული. მეთოდური მითითებანი.   თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა,2009,125გვ.

Предварительное исследование некоторых растений произрастсющих в Грузии на содержание биологически активных соединений., М.Д. Алания, Н.Ш. Кавтарадзе, К.Г. Шалашвили, Т.Г. Сагареишвили, Дж.Н. Анели, М.Г. Сутиашвили, М.В. Чурадзе. საქართველოს მცენარეული და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შსწავლა., სამეცნიერო შრომათა კრებული, გამოცემა 1(17), 2009, გვ.45-57.

-საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი მცენარის წინასწარი გამოკვლევა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველობაზე, მ. ალანია, ნ. ქავთარაძე, ქ. შალაშვილი, თ. საღარეიშვილი, ჯ. ანელი, მ. სუთიაშვილი, მ. ჭურაძე.,საქართველოს მცენარეული და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შსწავლა., სამეცნიერო შრომათა კრებული, გამოცემა 1(17), 2009, გვ.45-57.

 

-მედეას სამკურნალო ბაღის ბოტანიკურ-გეოგრსფიული ასპექტები; რ.გაგნიძე, ნ.ხელაია, ნ. მარგალიტაძე, ქ. ბაცაცაშვილი, მ.ჭურაძე, თ, ჭეიშვილი; მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის ნარკვევები, ნაკვ,46-47,2009, გვ.316-324;

 

.საქართველოს ფლორის გვარ Bidens L. (Compositae)-ს სახეობების მორფოლოგიურ-ანატომიური მიმოხილვა; მ. ჭურაძე, ქ. მჭედლიძე, ა. ბიწაძე; მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის ნარკვევები, ნაკვ,46-47,2009, გვ.256-272;

 

.საქართველოს ფლორის გვარ Rosa L. (Rosaceae)-ს სახეობების მორფოლოგიურ- გეოგრაფიული ანალიზი; რ. გაგნიძე, მ. ჭურაძე, ნ. ბარნაველი; მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის ნარკვევები, ნაკვ,46-47,2009, გვ.139-213;

 

.საქართველოს ფლორის Lemnaceae, Sparganiceae, Typhaceae(Monocotyledoneae)-ს ოჯახის კონსპექტი; მ. ჭურაძე; მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის ნარკვევები, ნაკვ,46-47,2009, გვ.35-43.

 

.საქართველოს ფლორის  Helobiae ( Monocotyledoneae)-ს რიგის კონსპექტი; რ.გაგნიძე,დ.კაპანაძე, ნ. მარგალიტაძე, მ. ჭურაძე; მცენარეთა ცისტემატიკისა და გეოგრაფიის ნარკვევები, ნაკვ,46-47,2009, გვ.14-34.

 

.თუთის (Morus L.)ახალი ჯიშების მორფოლოგიური ნაწილების ანატომიური სტრუქტურა; ქ. მჭედლიძე, დ. შალამბერიძე, გ. ნიკოლეიშვილი, ბ. საკანდელიძე, თ. დალალიშვილი;  სსაუ, საქ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,   (გრანტი  #GNSF/STO 7/8-264); 2009, გვ.1-40.

 

.საქართველოს ფლორის გვარ Bidens L. (Compositae)-ის სახეობების მორფოლოგიურ-ანატომიური მიმოხილვა. მ. ჭურაძე, ქ. მჭედლიძე, ა. ბიწაძე;თბილისის ბოტანიკის ინსტიტუტი; მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის ნარკვევები, ნაკვ.46-47, 2009,გვ.221-234.

 

 2008

 

ქემერტელიძე ე., ალანია მ დ.,   მჭედლიძე ქ., ნაკაიძე ა. ბუსუსოვანი  პუერარიას - Pueraria hirsuta L. ფოთლისა და ყუნწის ანატომიური სტრუქტურა. საქ. სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნ. შრომათა კრებული , 2008, ტ.1(42), გვ.36-39.

 

ვ.ხოსიტაშვილი, ლ.ხოსიტაშვილი, ნ. მინდიაშვილი, გ.ჩახუნაშვილი, მ.სუთიაშვილი. „ანტიოქსიდანტური აქტივობის მქონე მცენარეთა ნაკრების ქიმიური შესწავლა“. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, № 2, 2008, გვ. 184-185.

 

 

                                                                                                                      2007

 

ვ.ხოსიტაშვილი, ლ.ხოსიტაშვილი, ნ.მინდიაშვილი, გ.ჩახუნაშვილი, მ.სუთიაშვილი. რადიოპროტექტორული თვისებების მქონე ფენოლური ნაერთებით მდიდარი მცენარეების შერჩევა და მათი გამოყენება პარასამკურნალო პრეპარატების მისაღებად. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 21, 2007, გვ.250-253

 

 


 

I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry © Copyright 2009-2014 All rights reserved